Home

Vedtekter for Ski MC-Klubb

Revidert ved årsmøtet 18. januar 2020

§ 1 Formål

Ski MC klubb skal være et samlingspunkt for motorsykkelinteresserte i Ski med omegn. Ved å iverksette aktiviteter som angår motorsykler og motorsyklister skal vi styrke kunnskap og det kameratslige samværet blant medlemmene. Ski MC-Klubb tar sterk avstand fra de kriminelle én-prosentklubbene og nettverkene rundt disse klubbene.

§ 2 Tilslutning

Klubben skal ha status som NMCU-klubb ved at medlemmene i klubbens styre er innmeldt i NMCU (Norsk Motorcykkel Union).

 1. Samtlige medlemmer av klubbens styre skal være personlige medlemmer i NMCU og er selv ansvarlige for sitt personlige medlemskap.
 2. Klubben skal aktivt oppfordre sine medlemmer om å etablere og opprettholde medlemsskap i NMCU samt oppgi Ski MC-klubb som sin klubb.

§ 3 Medlemmer

 1. Enhver som innordner seg etter klubbens vedtekter kan bli tatt opp som medlem. Ved innmelding skal det oppgis navn, fødselsedato, adresse og annen relevant kontaktinformasjon, medlemsnummer i NMCU og eventuelt type motorsykkel.
 2. Enhver som ønsker medlemsskap i Ski MC-klubb bør møte opp på minst ett klubbarrangement før vedkommende søker medlemsskap. Styret behandler deretter søknaden på bakgrunn av oppmøte eller evt. anbefaling fra annet/andre medlemmer. Et firma eller en organisasjon kan også opptas som medlem. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato.
 3. Et medlem er enten et fullverdig medlem eller et støttemedlem.
  1. Fullverdig medlem er person med førerkort klasse A eller A2 og som har tilknytning til Ski med omegn.
  2. Støttemedlem er person, bedrift eller organisasjon som betaler medlemskontingent, men som ikke oppfyller kravet som fullverdig medlem.
  3. For alle medlemmer gjelder at medlemskontingent skal være betalt.
 4. Kun fullverdige medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
 5. Et medlem kan fratas medlemskapet dersom det er flertall på medlemsmøte for dette. Et medlem vil uten videre bli fratatt medlemskapet dersom vedkommende kjører i ruspåvirket tilstand, kjører uten førerkort eller ved andre alvorlige tilfeller av uforsvarlig kjøring eller handlinger som setter klubben i et dårlig lys.
 6. Fullverdige medlemmer kan etter ett års medlemskap, mot vederlag fastsatt av klubben, tildeles og bære klubbens ryggmerke. Ryggmerket har klubbens logo, som er registrert varemerke for Ski MC-klubb. Ryggmerket er å betrakte som klubbens eiendom og kan kreves tilbakelevert ved opphør av medlemskap i Ski MC-klubb. Krav om tilbakelevering avgjøres av klubbens styre og kan komme til anvendelse hvis medlemmet uttrykker holdninger eller opptrer i strid med klubbens vedtekter eller verdier. Ved tilbakelevering refunderes halve beløpet som medlemmet har betalt.
 7. Etter forslag fra styre eller medlem i klubben kan årsmøtet utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer innrømmes gratis medlemskap i klubben uten tidsbegrensning eller så lenge medlemmet selv ønsker. Forøvrig er æresmedlemmer også omfattet av bestemmelsene i pkt. a-f.

§ 4 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder pr. kalenderår. Betaling skjer iht. faktura fra klubben. Nye medlemmer betaler full medlemskontingent ved innmelding. Medlemmer som meldes inn etter 1.oktober fritas for betaling av kontingent for resterende periode av inneværende kalenderår.

§ 5 Årsmøte

Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers forvarsel.

Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall som møter personlig eller med fullmakt. Vedtaket er gyldig med et flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet kan bestemme at styret nedsetter eventuelle komiteer. Dette gjelder ikke valgkomite. Denne skal velges av årsmøtet.

Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. Fullverdige medlemmer har i tillegg stemmerett.

Forslag til årsmøtet må være innsendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Sakslisten skal inneholde:

 • Valg av ordstyrer, referent og personer til å underskrive protokoll.
 • Godkjenning av innkalling.
 • Godkjenning av fullmakter.
 • Gjennomgang av årsberetning.
 • Regnskap.
 • Kontingent.
 • Budsjett.
 • Innkomne forslag.
 • Valg av styre, jfr. paragraf 7, valgkomite samt eventuelt andre komiteer.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst en tredjedel av klubbens fullverdige medlemmer krever det.

§ 7 Styret

Klubben ledes av et styre bestående av formann, nestformann, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og ett varamedlem. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme. Kun fullverdige medlemmer kan velges inn i styret.

Styret velges slik:

 • Formann velges for to år.
 • Nestformann velges for to år.
 • Sekretær velges for to år.
 • Kasserer velges for ett år.
 • Styremedlem 1 velges for ett år.
 • styremedlem 2 velges for to år.
 • Varamedlem velges for ett år.

§ 8 Styrets arbeid

Formannen har den daglige ledelsen av klubben. Han/hun leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt.

Nestformann fungerer som formann under formannens fravær og overtar som formann dersom denne faller fra.

Sekretæren skal føre referat fra alle styremøter og medlemsmøter. Han/hun skal i samråd med formannen føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.

Kasserer fører klubbens regnskaper og medlemsregister.

Styremedlemmer pålegges de oppgaver som styret bestemmer.

Styret oppnevner etter behov nødvendige personer for spesialoppgaver.

Styret innkaller varamedlem ved fravær i styret. Varamedlem har generelt møterett men ikke møteplikt.

Der årsmøtet har gitt styret fullmakt til å utnevne komiteer kan styret gi særskilte retningslinjer for komiteen.

Styret har ansvar for klubbens medlemsregister.

§ 9 Økonomi

Klubbens midler innsettes i bank eller postsparebank. Midlene skal disponeres av formann og kasserer.

Styret bestemmer hvor stort beløp det til en hver tid kan være i kassen.

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i denne vedtekt kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte og fullmakter.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslista. Dersom oppløsningen blir vedtatt holdes ekstraordinært årsmøte 1 mnd. senere, og for at klubben skal kunne oppløses kreves også her 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses som oppløsning og vedtas på samme møte. Ved vedtak om oppløsning tilfaller eventuelle midler Norsk Motorcykkel Union (NMCU).

§ 12 Bruk av sosiale medier

Denne vedtekt regulerer adgangen til Ski MC-Klubb (klubben) sin Facebook-gruppe - Ski MC-Klubb Medlemsside - som er en lukket gruppe for klubbens medlemmer. Hvis klubben senere velger å være til stede i andre lukkede, sosiale fora skal de samme regler anvendes.

 1. Klubbmedlemmer, familie til medlemmer, personer med nær tilknytning til klubben og personer som er reelt interessert i å bli medlem i Ski MC-klubb kan gis adgang.
 2. Kun administrator i gruppen kan innvilge adgang. Nye personer skal enten presentere seg selv for gruppen eller dette skal gjøres av administrator som har gitt vedkommende adgang. Hensikten er at andre i gruppen skal vite hvem som har fått adgang og hvorfor.
 3. Personer som som gis adgang til gruppen i verveøyemed skal informeres om hvordan gruppen brukes.
 4. Personer som har fått adgang til gruppen i verveøyemed, men som ikke melder seg inn i klubben skal fjernes fra gruppen senest etter tre måneder.
 5. Personer som blir eksludert fra klubben skal fjernes fra gruppen.
 6. Styret skal foreta vasking av gruppen minst én gang per år og fjerne personer som ikke oppfyller kravene til adgang. Det er styret eller årsmøtet beslutter hvem som skal fjernes fra gruppen.

Styret i Ski MC-Klubb

Rolle Navn
Konstituert formann Kjell-Einar Ofstad
Konstituert nestformann Thor Smitt-Amundsen
Styremedlem 1 Egil Guttormsen
Styremedlem 2 Hans Christian Oppegård
Sekretær ubesatt inntil videre
Kasserer Erlend Furuseth
Varamedlem Helge Simonsen
Valgt av Årsmøtet 18.januar 2020, endret 20.august 2020

Årsberetninger

Årsberetningene er i PDF-format og kan lastes ned eller leses i din browser.

Klubbens historie fra 1992 til i dag

Tilblivelse

Klubben ble stiftet i 1992 da Hans flyttet fra Nord-Møre til Ski. Som ihuga motorsyklist fant han fort ut at han ønsket kontakt med likesinnede og håpet å bygge opp et miljø rundt en felles interesse for motorsykler og turkjøring. Han fikk raskt samlet en del folk og klubben var et faktum.

Fra første stund var det klart at Ski MC-klubb skulle være tilknyttet NMCU og klubben har hatt som et krav at hvert enkelt medlem også skulle være innmeldt i NMCU. Klubben har stått for innkreving og innbetaling av NMCU medlemskontingent. I tillegg til å være tilknyttet NMCU har medlemmer i Ski MC-klubb hatt og har fortsatt ulike tillitsverv i både NMCU sentralstyre og trafikksikkerhetskomite for å nevne noen.

Etter at NMCU i 2018 opprettet et nytt medlemsregister og gikk bort fra modellen med klubbmedlemsskap har også Ski MC-klubb måttet omstille seg. Vi oppfyller fortsatt kravet til å være en NMCU-klubb ved at omtrent alle våre medlemmer også er innmeldt i NMCU. Minimumskravet er at fem medlemmer er innmeldt. Vi har vedtektsfestet at alle medlemmer av klubbens styre også skal være innmeldt i NMCU.

Kubikk-Kultur

Kubikk-Kultur var et lite tidsskrift som i begynnelsen ble utgitt i trykket format, men som etterhvert ble distribuert elektronisk. Siste utgivelse var i 2012. Etter at Facebook ble den dominerende kanal for klubben både til å gi informasjon, men også til å kommunisere med medlemmer og andre med nær knytning til klubben, så har behovet for et tidsskrift av denne type blitt mindre. Uansett kan du her se en del utgaver fra 2008 og fram til siste utgave i 2012.

Skrevet om Ski MC-Klubb

Her er noen artikler som omtaler Ski MC-Klubb.